Pawartos Basa Jawi

| Sanesipun

Selasa Legi, 27 Des 2016 03:44 WIB | diwaos (446) | Komentar

Kangge Njagi “Penghargaan Swastisaba Wistara”, Tim DIY Verifikasi Kabupaten Sehat ing Bantul

Wekdal menika Bantul karawuhan Tim Verifikasi Kabupaten Sehat Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kangge Verifikasi lapuran ingkang sampun dipunkentun ing Tim Verifikasi DIY ing wekdal kepengker. Tim Verifikasi kaperang dados tigang kelompok kanthi dipundhampingi dening Tim saking Kabupaten Bantul ingkang nglempak ing Aula Dinkes, Kemis (24/11) kangge tumuju papan patuladhan ingkang sampun kadhapuk sakderengipun, Kemis (24/11).

Kelompok II Tim Kabupaten Bantul saking unsur Dinas Kesehatan (Dinkes), Bappeda, lan Bagian Humas Setda Kabupten Bantul, ugi Tim Verifikasi DIY ingkang dipunpimpin dening Gamal Iskandar (Dinkes DIY) kanthi anggota Endang (Dinkes DIY), Yeni (Dinas Pariwisata DIY) lan Wiewin (Dinas Pertanian DIY). Kelompok II wonten objek verifikasi antawisipun Dusun Karet Desa Pleret arupi Tatanan Ketahanan Pangan lan Gizi, Dusun Grogol Mancingan Desa Parangtritis bab Tatanan Pariwisata, Dusun Celan Desa Trimurti Srandakan bab Tatanan Industri Sehat, lan Manding Trirenggo Bidang Perkantoran Sehat dipuntambah SMA N 1 Bantul Bidang Sekolah Sehat.

Verifikasi Bidang Perkantoran Sehat dados tuladha Lingkungan Dinas Kesehatan Bantul, ing SMA N 1 Bantul, Tim Verifikasi mirsani ruang UKS lan Kantin Sehat. Wondene ing Dusun Celan ingkang dados tuladhanipun tetedhan oleh-oleh khas Srandakan kadosta bakpia, wingko babat, wajik lan sanesipun.

Gamal minangka wakil Tim Yuri maringaken saran dening para kader ingkang kadhapuk kanthi produk tetedhan khas antawisipun boten pareng ngginakaken bahan-bahan ingkang ilegal, bahan kangge tambah ing tetedhan ingkang dadosaken bebaya kangge kasarasan, bukus ingkang kirang sehat sarta papan kangge produksi ingkang resik, tiyang ingkang makarya ugi kedah njagi karesikan sarta kedah ndherek jaminan kesehatan kadosta BPJS utawi JKN.

Saking Srandakan kalajengaken ing Dusun Grogol Mancingan Parangtritis antawisipun Tim Yuri mirsani Pos SAR ing caket pesisir ugi mirsani warung tetedhan ingkang sehat lan papan ingkang nglola sampah kanthi manpangataken sampah plastik kangge memayu papan ingkang sampun dipunowahi dados papan wisata lan papan kangge kemah ingkang cekap kangge 50 tendha.

Miturut Ketua ingkang nglola Vika Waluyo Aji piyambakipun sareng kelompok para mudha Dusunipun rumaos prihatin ningali papan ing pesisir ingkang wonten ing Kampungipun katingal reged lan dados papan kangge para waria. Vika nyuwun dhateng RT lan Dhukuh supados paring ijin kangge papan kasebat supados dados pusat kegiatan para mudha, papan wisata lan papan kangge kemah ingkang sampun dipunrekomendasi saengga saged dados tambahing asil. Ingkang dados target pungkasan saking Tim Verifikasi Kelompok III inggih menika Dusun Karet Desa Pleret inggih menika Verifikasi Bidang Tatanan Kesehatan Pangan lan Gizi arupi lumbung pantun lan taneman gizi warga ingkang wonten ing lahan sabin bengkok Desa. (FP)

Kirim Komentar Berita
kode rahasia